Msze św. w Bazylice Sejneńskiej

msze

W niedziele i święta
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (suma), 13:00 (w języku litewskim), 17:30
W dni powszednie
6:30, 8:00, 17:30

Zobacz więcej »

Figura Matki Boskiej Sejneńskiej

madonna0

Łaskami słynąca figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, od 1602 roku jest przedmiotem kultu religijnego w Sejnach. Figura wraz z cokołem posiada 145 cm wysokości (bez korony), jest misternie wyrzeźbiona...

Zobacz więcej »

Liturgia
na dziś

biblia

Aktualny kalendarz liturgiczny i czytania mszalne na stronie niezbednik.niedziela.pl

Zobacz więcej »

List pasterski Biskupa Ełckiego na Adwent 2020 roku

26.11.2020

BpMazur

Adwent, który przeżywamy jest szczególnym „czasem” Kościoła. W tym czasie Chrystus wzywa nas do czuwania czyli do trwania w gotowości przyjęcia Go. „Czuwajcie i bądźcie gotowi”, „Czuwajcie i módlcie się”. Tym wydarzeniem, które powinno zastać nas przygotowanymi, jest powtórne przyjście Chrystusa, jest nasze spotkanie z Chrystusem na końcu mojego świata, mojego życia. Być gotowym na to spotkanie to mieć zapaloną pochodnię wiary, być pojednanym z Bogiem i z bliźnimi, być w stanie łaski uświęcającej. W tym czasie czuwania módlmy się i wołajmy za Psalmistą: „Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie” (Ps. 84,8). Niech to wołanie szczególnie w czasie pandemii koronawirusa będzie zanoszone z wielką wiarą, nadzieją i ufnością w Opatrzność Boga. W adwencie zawierzmy siebie Bogu pamiętając, że zawsze, niezależnie od sytuacji, znajdujemy schronienie w rękach Boga Ojca – zarówno w życiu jak i w śmierci należymy do Niego. Czuwając uświadamiajmy sobie i innym, że celem życia chrześcijańskiego jest zbawienie, życie wieczne.

Zgromadzeni na świętej Wieczerzy.

Tą pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Zachęcam was wszystkich, duszpasterzy i wiernych świeckich do pogłębienia świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330), poprzez budzenie w parafiach eucharystycznej żarliwości z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości. Niech Duch Święty umacnia nas wszystkich w świętowaniu niedzieli i przeżywania każdej Mszy św. jako spotkania z Bogiem w klimacie wieczernika oraz poświęcenia więcej czasu na adorację eucharystyczną poza Mszą Świętą.

Eucharystia jest darem obecności Chrystusa w Kościele i dla Kościoła, tak ważnym, że starożytni chrześcijanie nie wyobrażali sobie, by mogli żyć bez niej. „Nie możemy żyć bez daru Pana, bez dnia Pańskiego, bez Mszy świętej”. Liturgia Mszy św. prowadzi wierzącego przez stół słowa Bożego, uobecnienie ofiary Chrystusa, do uczty ofiarnej, w której Chrystus przygotował nam skarby zbawienia i łaski. Dając nam siebie w Komunii świętej, Chrystus dzieli się z nami swoim Boskim życiem i miłością. Mówi nam: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,58).

Eucharystia zwłaszcza w tym czasie pandemii koronawirusa nie może być zaniedbywana, ani też pozostać na marginesie naszego życia, ale jeszcze bardziej winna stać się źródłem naszej siły do przezwyciężenia strachu, lęku i choroby oraz mocą na drodze do zbawienia. Jezus jest zawsze z nami i zawsze na nas czeka. Także czeka w tym czasie próby naszej wiary, jakim jest pandemia. Pamiętajmy, że nie ma pocieszenia, nie ma pokrzepienia, nie ma łez, które nie mają odniesienia do Jezusa w Eucharystii.

Spotykajmy się z Jezusem w Eucharystii. Kapłani w świątyniach parafialnych służą posługą sakramentalną także w ciągu tygodnia, dlatego zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty i uczestniczenia we Mszy św. oraz przyjęcia Komunii świętej. Każde spotkanie z Jezusem żywym i doświadczenie Jego boskiej obecności „rozpala serce ogniem Ducha Świętego” i napełnia mocą, aby dążyć do świętości i do dawania o Nim świadectwa. To spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym i realnie obecnym pod postacią chleba i wina w Eucharystii, przyjęcie Go w Komunii świętej i przedłużanie celebracji liturgicznej w codziennym życiu domaga się od nas dojrzałej wiary. Chrystus pragnie ożywić wiarę w Jego eucharystyczną obecność poprzez znaki, cuda eucharystyczne, które co jakiś czas mają miejsce i wskazują, że w Eucharystii jest obecny On sam, zmartwychwstały Pan.

Współodpowiedzialni za celebrowanie Eucharystii

W tym roku duszpasterskim winniśmy się koncentrować na Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej. Eucharystia jest sprawowana w sposób ustalony przez Kościół i ważna jest ars celebrandi, czyli „sztuka celebrowania”, „sztuka sprawowania”. Ta sztuka sprawowania Eucharystii dotyczy zarówno duchownych jak i wiernych świeckich. Wszyscy uczestnicy Eucharystii, każdy w swoim zakresie, są współodpowiedzialni za Eucharystię. Ta współodpowiedzialność wyraża się przez podejmowanie przez wszystkich uczestników liturgii sobie właściwych funkcji. Potrzebny jest duży wysiłek duchownych i świeckich, wysiłek ewangelizacyjny, katechetyczny, liturgiczny oraz kaznodziejski, aby świadomość tego, czym jest Eucharystia została pogłębiona. Jeśli to pogłębienie dokona się, wtedy doświadczymy obecności Chrystusa w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych, gdzie jest On pierwszym działającym.

Drodzy Współbracia w kapłaństwie proszę was, abyście sami czerpiąc z daru Eucharystii, gorliwie pomagali przeżywać ją tym, którzy są powierzeni waszej duszpasterskiej opiece. Niech troska o piękno liturgii, staranność celebracji oraz gorliwość w przepowiadaniu będą żywym świadectwem dla wiernych uczestniczących na Mszy świętej. Zachęcam was do prowadzenia katechezy liturgicznej wśród wiernych pamiętając, że „najlepszą katechezą o Eucharystii jest sama Eucharystia dobrze sprawowana” (SC 64). Poprzez liturgię wprowadzajcie wiernych w rozumienie celebrowanej tajemnicy.

Drodzy Bracia i Siostry! Jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego (1140) „liturgię celebruje cała wspólnota, Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową”. Wszyscy uczestnicy Eucharystii są zaproszeni do czynnego udziału w tym, co czyni Chrystus. Angażujcie się w życie Kościoła, poprzez bardziej świadomy udział w tajemnicy Wieczernika. Zadbajcie o formację  liturgiczną, która pomoże lepiej uczestniczyć i przeżywać Eucharystię, która stanowi centralny punkt życia religijnego Kościoła. Pamiętajmy, że celebracja Eucharystii jest możliwa tam, gdzie posługują kapłani. Zatem módlmy się, aby Pan  żniwa,  posłał robotników na swoje żniwo.

W nas wszystkich działa Duch Święty, a współodpowiedzialność za Eucharystię jest sprawą wszystkich ochrzczonych, nie tylko kapłana z małą grupą osób. Dlatego zachęcam do czynnego zaangażowania się w liturgię pełniąc właściwe funkcje w zgromadzeniu liturgicznym jako organiści, lektorzy, ministranci, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, komentatorzy, kantorzy, psałterzyści. Zachęcam do powołania w parafii zespołu liturgicznego przygotowującego liturgię Mszy świętej niedzielnej. Jeśli to pogłębienie liturgiczne dokona się w was, to wtedy doświadczycie jak mocą Eucharystii zmienia się wasze życie.

W wielu parafiach daje się doświadczyć naprawdę głębokie zaangażowanie wiernych w liturgię poprzez czynny udział w śpiewie. Śpiew kościelny bowiem nie jest tylko dodatkiem, ale – jak mówi Konstytucja o Liturgii – jest jej „nieodzowną oraz integralną częścią” (KL, 112). A zatem proszę wszystkich otwartych i wrażliwych na piękno muzyki o osobiste włączenie się w śpiew wykonywany podczas liturgii. Natomiast tych, którzy są obdarowani talentem muzycznym, zachęcam do współtworzenia chórów i scholi oraz zespołów parafialnych, aby szerzyć Bożą radość i wielbić Boga.

Drodzy Rodzice! W dzisiejszym świecie, który często jest obcy, a nawet wrogi wierze, Wasze świadectwo wiary ma ogromne znaczenie. Dlatego proszę, byście w waszych Domowych Kościołach, które są pierwszą i podstawową szkołą chrześcijańskiej wiary, pomagali dzieciom w zrozumieniu realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. W momencie sakramentu chrztu św. waszych dzieci zapewnialiście Kościół, że stworzycie im w domu klimat prawdziwej i żywej wiary. Prowadźcie je na Mszę świętą do parafialnego wieczernika i uczcie uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, spotkania z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Chrystusem. Tłumaczcie im znaczenie świętowania niedzieli, uczcie postawy i znaczenia gestów w czasie liturgii. Zachęcajcie synów  do służby ministranckiej, lektorskiej, a córki do śpiewania w scholii parafialnej. Oby bł. Carlo Acutis 15 letni młodzieniec, geniusz komputerowy stał się dla waszych synów i córek wzorem do naśladowania, by za nim powiedzieli: „Msza św. jest moją autostradą do nieba”.

Zostały przygotowane jak co roku materiały na spotkania modlitewno – ewangelizacyjne w rodzinie: „Rodzina zjednoczona na modlitwie”. Niech będą pomocą w formacji liturgicznej i ożywieniu żarliwości z przeżywania Eucharystii.

Adoracja eucharystyczna poza Mszą Świętą.

W programie tego roku duszpasterskiego, który ma pomagać nam we wzrastaniu w wierze jest wielka zachęta także do adoracji Najświętszego Sakramentu. Św. Jan Paweł mówił, że „całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eucharystycznej” i zachęcał: „Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie” (MnD 18).

Trwanie na adoracji stwarza możliwość spotkania się i wejścia w wyjątkową relację z Tym, którego przyjmujemy w Komunii świętej. Św. Matka Teresa z Kalkuty na pytanie, co trzeba robić, aby uratować świat przed katastrofą odpowiedziała: „Konieczna jest modlitwa. Trzeba by każda parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała”. Jeśli naprawdę chcecie wzrastać we wierze, że Bóg jest z nami i doświadczyć Jego miłości i miłosierdzia to ożywcie waszą miłość do Eucharystii i powróćcie do adoracji eucharystycznej. Bierzcie udział w adoracjach eucharystycznych w waszych parafiach.

Życząc owocnego przeżycia Adwentu i pogłębienia świadomości Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jerzy Mazur SVD,  Biskup Ełcki
Ełk, dnia 20 listopada 2020 r.


Źródło: diecezja.elk.pl

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie

BIOGRAM

 

fl

Najnowsze zdjęcia